Tirana Friendly Wi-Fi: Për fëmijët dhe familjet

Shënoje në kalendar datën 18 Korrik 2019 - Lojëra, muzikë, animim dhe plot aktivitete ndërgjegjësuese! Eja edhe ti në "Tirana Friendly Wi-Fi: Për fëmijët dhe familjen" UNICEF Albania Bashkia e Tiranës Friendly Wi-Fi Albania #FriendlyWiFiAlbania #jamisigurtonline #iamsafeonline